KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE

KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE

Przez KWALIFIKACYJNY KURS ZAWODOWY
należy rozumieć
kurs, którego program nauczania uwzględnia podstawę programową kształcenia w zawodach,
w zakresie jednej kwalifikacji, którego ukończenie umożliwia przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie 

w zakresie tej kwalifikacji. 
(art. 3 pkt  20 ustawy o systemie oświaty znowelizowanej w dniu 19 sierpnia 2011 r.)

Zasady prowadzenia kursów kwalifikacyjnych   
1.Kwalifikacyjny kurs zawodowy jest prowadzony według programu nauczania uwzględniającego podstawę programową kształcenia
w zawodach, w zakresie jednej kwalifikacji, którego ukończenie umożliwia przystąpienie do egzaminu potwierdzającego  kwalifikacje
w zawodzie przeprowadzanego na warunkach i w sposób określony w przepisach wydanych na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 4 ustawy.

2.Minimalny wymiar kształcenia na kwalifikacyjnym kursie zawodowym określa podstawa programowa kształcenia w zawodach. 
3. Liczba słuchaczy uczestniczących w kwalifikacyjnym kursie zawodowym prowadzonym przez publiczne szkoły, placówki lub ośrodki, wynosi co najmniej 20. Za zgodą organu prowadzącego liczba słuchaczy może być mniejsza niż 20. 
(§ 4 rozporządzenia MEN w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych z dnia 11 stycznia 2012 r.) 
4. Osoba podejmująca kształcenie na kwalifikacyjnym kursie zawodowym posiadająca: 
a) dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe lub inny równorzędny, 
b) świadectwo uzyskania tytułu zawodowego, dyplom uzyskania tytułu mistrza lub inny równorzędny, 
c) świadectwo czeladnicze lub dyplom mistrzowski, 
d) świadectwo ukończenia szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe, 
e) świadectwo ukończenia liceum profilowanego, 
f) świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie, 
g) zaświadczenie o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego 
 jest zwalniana, na swój wniosek złożony podmiotowi prowadzącemu kwalifikacyjny kurs zawodowy, z zajęć dotyczących odpowiednio treści kształcenia lub efektów kształcenia zrealizowanych w dotychczasowym procesie kształcenia, o ile sposób organizacji kształcenia na kwalifikacyjnym kursie zawodowym umożliwia takie zwolnienie. 
(§ 7 rozporządzenia MEN w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych
z dnia 11 stycznia 2012 r.)

Wszystko o kwalifikacyjnych kursach zawodowych   czytaj więcej …  
Podanie o przyjęcie na kwalifikacyjny kurs zawodowy            ( pobierz )                        PDFword-icon

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress