EGZAMIN ZAWODOWY (stary)

EGZAMINY ZAWODOWE

OGÓLNE INFORMACJE O EGZAMINIE ZAWODOWYM

  TERMINY EGZAMINÓW POTWIERDZAJĄCYCH KWALIFIKACJE ZAWODOWE – CZERWIEC 2016

Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe zwany egzaminem zawodowym jest formą oceny poziomu opanowania wiadomości
i umiejętności z zakresu danego zawodu, ustalonych w standardach wymagań będących podstawą przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.

Egzamin zawodowy przeprowadzany jest dla absolwentów:

- zasadniczych szkół zawodowych
- techników
- techników uzupełniających
- szkół policealnych

Egzamin ten przeprowadzany jest w dwóch sesjach. Pierwsza, w okresie od czerwca do sierpnia, w terminie ustalonym przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Druga w sesji zimowej, dla osób, które kończą szkołę w styczniu.

Egzamin zawodowy składa się z dwóch etapów:

- etapu pisemnego (który składa się z dwóch części: 50 pytań zawodowych i 20 pytań z przedsiębiorczości,
– etapu praktycznego.
Etap pisemny egzaminu zawodowego trwa 120 minut i składa się z testu jednokrotnego wyboru (test A B C D – tylko jedna odpowiedz
jest poprawna).

Etap praktyczny trwa nie krócej niż 180 minut i nie dłużej niż 240 minut (w zależności od zawodu) i polega na napisaniu projektu
realizacji prac.

Dla zdających ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi czas trwania etapu egzaminu może być przedłużony, nie więcej jednak
niż o 30 minut.

Zdający zdał egzamin zawodowy, jeżeli uzyskał:

1. Z etapu pisemnego:
– z części pierwszej (50 pytań zawodowych) – co najmniej 25 punktów (50%)
– z części drugiej (20 pytań z przedsiębiorczości) – co najmniej 6 punktów (30%)

2. Z etapu praktycznego:
– co najmniej 75% możliwych do uzyskania punktów.

 

Aby zdać egzamin zawodowy należy otrzymać z każdej części wymaganą ilość punktów (punkty z poszczególnych części nie są w żaden sposób sumowane). Wynik egzaminu zawodowego ustala okręgowa komisja egzaminacyjna. Wynik ten jest ostateczny.
Absolwent, który zdał egzamin zawodowy, otrzymuje dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe oraz suplement do dyplomu.

źródło: opracowane na podstawie informacji z CKE.


Czy Warto Przystąpić do Egzaminu Zawodowego?

Jesteś w ostatniej klasie technikum lub zasadniczej szkoły zawodowej!! Zastanawiasz się, czy przystąpisz do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe nazwanego egzaminem zawodowym? Egzamin nie jest przecież obowiązkowy.
Jeśli przystąpisz do egzaminu zawodowego i go zdasz, będziesz w przyszłości mógł się legitymować dyplomem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe w zawodzie, który wybrałeś!!
Dyplom otworzy ci drogę do przyszłej kariery. Będziesz bardziej konkurencyjny niż koledzy, którzy mają tylko świadectwo ukończenia szkoły. Uzyskasz także Europass- suplement do dyplomu, taki sam, jaki uzyskują absolwenci w innych krajach Unii Europejskiej.
Dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe uzyskany w Polsce uznawany jest we wszystkich krajach UE.

 

Więcej informacji dotyczących Egzaminów Zawodowych

OKE  w Łodzi

Procedury Egzaminów Zawodowych

Informatory Centralnej Komisji Egzaminacyjnej o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe
dla klas kończących ZSZ oraz Technikum

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress